top of page

Thà thất bại với những gì mình đã làm được.


Tagged: , nuquotes , quotes , typography , success , fail

1 view0 comments
bottom of page